Հեղինակային իրավունքներ

Կայքում տեղ գտած լուսանկարները համարվում են հեղինակային իրավունքի օբյեկտ` ստեղծագործություն: Լուսանկարների հեղինակն է Գուրգեն Բախշեցյանը:

Օրենքով սահմանված կարգով ստեղծագործության ազատ օգտագործում թույլատրվում է բացառապես հեղինակի անվան և ստեղծագործության սկզբնաղբյուրի պարտադիր նշումով, եթե օգտագործումը չի հակասում ստեղծագործության բնականոն օգտագործման պահանջներին: Կոմերցիոն նպատակներով ստեղծագործության օգտագործումը անօրինական է, եթե նախապես ձեռք չի բերվել հեղինակի ամաձայնությունը:

Հեղինակային իրավունքի խախտման համար նախատեսված է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով: